Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

Kategoria:

Podstawa prawna

 

Konstytucja RP

 • art. 18 Konstytucji RP o ochronie małżeństwa
 • art. 48 Konstytucji RP o prawie rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami
 • art. 53  Konstytucji RP o prawie rodziców do wychowania  moralnego i religijnego w zgodzie z własnymi przekonaniami
 • art. 72 ustęp 1 – zasada ochrony dzieci przed demoralizacją

            Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) opiera wszystkie prawa podstawowe na „zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Jedną z tych wspólnot jest rodzina, która – obok tworzącego ją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa i rodzicielstwa – zgodnie z art. 18 Konstytucji RP znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja gwarantuje również rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1), jak również uznaje zasadę ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

 

Kodeks Karny:

 • Zgodnie z art. 200 § 3 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.), „kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
 • Od dnia 26 maja 2014 r., czyli wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. nowelizującej Kodeks karny (Dz.U. 2014 poz. 538), każda osoba, która posiada wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 200 (obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15, dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie mu przedmiotów mających taki charakter, rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby, prowadzenie reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15), zgodnie z art. 240 Kodeksu karnego ma prawny obowiązek zawiadomienia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw. Zaniechanie zawiadomienia zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
 • Ponadto na mocy art. 2 Kodeksu karnego ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcie skutkowi [tzw. gwarant], podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie.

 

Kodeks Wykroczeń:

 • Zgodnie z art. 141 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.), „kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”,
 • Ponadto zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r. (Sygn. akt IV KK 296/17) „Internet stanowi przestrzeń, którą można uznać za miejsce publiczne. Osoby, które umieszczają na stronie internetowej nieprzyzwoite treści, podlegają karze określonej w art. 141 Kodeksu wykroczeń”.


Ustawa Oświatowa

 • Zgodnie z preambułą Prawa oświatowego (Dz.U. 2017 poz. 59) „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”. Zasadę tę konkretyzują m.in. art. 5 („Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia”) oraz art. 27 („Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające”).

 

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

Kategoria:

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

 
 I.  Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 85/5, 52-115 Wrocław, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 8992787153, REGON: 364058842

Dane kontaktowe Administratora:
Adres:    Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, ul. Semaforowa 85/5, 52-115 Wrocław
Email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 II.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.


1. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z informowaniem Cię o niebezpieczeństwach związanych z demoralizacją dzieci i sposobach jej przeciwdziałania oraz ochrony prawnej jakiej podlegają prawa dzieci i rodziców.
2.  Poinformowania Cię o ważnych akcjach i wydarzeniach związanych z ochroną dzieci
3. Poinformowania Cię o własnej prowadzonej działalności
4. Poinformowan o zbiórce środków finansowych na cele działalności stowarzyszenia


Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).


5. Ponadto Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z doradztwem.

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

     

     
 III.  Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

     
1. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza przede wszystkim dane osobowe związane z identyfikacją Twojej osoby w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numery telefonów, adresy korespondencyjne orzkorespondencyjne adresy email, w niektórych przypadkach, na cele sporządzenia umowy (uczestnictwo w kursach i wykładach), adres zamieszkania, nr PESEL, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie gromadzi i nie przetwarza wrażliwych danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

 

 IV.  Informacje o kategoriach odbiorców danych.


Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci informuje o następujących kategoriach odbiorców:


1. dostawcy usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku z obsługą rachunku bankowego i świadczeniem usług płatniczych na rzecz stowarzyszenia; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;
2. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
3. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, w tym usługi hostingowe;
4. podmioty świadczące usługi księgowe i inne związane z wypełnianiem obowiązków finansowych i sprawozdawczych z działalności Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
5. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
6.  biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
7.  inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci informacji związanych z działalnością stowarzyszenia, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.

     
V.  Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

     
VI.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.


Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie II będą przetwarzane przez okres nieokreślony, przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

     
VII.  Informacje o Twoich prawach.


1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności, jeśli upłynął już okres, w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b)  cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c)  jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d)  jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5.  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy o świadczenie usług bądź pracy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym na razie Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


8. Masz prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie II., w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


VIII.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.


Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 IX.  Przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane


Z zastrzeżeniem punktu II. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 

 

LISTA KSIĄŻEK POMOCNYCH W ROZMOWACH Z DZIEĆMI O SEKSUALNOŚCI

 1. Wychowanie do czystej miłości. Papieska Rada ds. Rodziny
 2. Czekamy na dzidziusia - z serii obrazki dla maluchów
 3. Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci - Agnieszka Frączek
 4. Moje ciało jest święte - jak ustrzec dziecko przed przemocą seksualną - Cynthia Geisen
 5. Powiedz komuś - Elżbieta Zubrzycka - małe dzieci
 6. Czy masz jakąś tajemnicę? - Jeniffer Moore-Mallinos - małe dzieci
 7. Skąd się biorą dzieci - Karol Meissner
 8. Elementarz malucha 4-7 lat
 9. Skąd się wzięłam z cyklu Julka poznaje świat.
 10. "Skąd się biorą dzieci" -  komiks Pierluigi Diano od 10 lat
 11. Miłość, serce, płeć - Annalisa Strada - od 11 lat
 12. Od urwisa do bohatera - ks. Marek Dziewiecki
 13. Rozmowy z córką - Vicky Courtney - dla rodziców
 14. Mocni ojcowie, mocne córki - Meg Meerker - dla ojców
 15. Dziki ojciec - Szymon Grzelak dla rodz
 16. Chcę rozmawiać z dzieckiem o seksie - Karl i Shannon Wendt - dla rodziców
 17. Co wciąga twoje dziecko? - Małgorzata Więczkowska
 18. Rewolucja seksualna zagraża dzieciom - Mathias von Gersdorff
 19. Porozmawiaj ze mną - Mariola Wołochowicz dla rodz
 20. Seksedukacja plaga ostateczna - Rendy Engel
 21. Mogę zwyciężyć - tylko dla chłopców - Beata i Marcin Mądrzy
 22. Chcę być szczęśliwa - tylko dla dziewcząt- Beata i Marcin Mądrzy gimnazjum
 23. Twoje życie - rozmowy z dziewczyną, rozmowy z chłopcem - Karol Meissner, Bolesław Suszka - gimnazjum
 24. Eros et iuventus - Wanda Półtawska - liceum
 25. Młodzi i miłość - Jacek Pulikowski, Gi A Urbaniakowie - gimn/liceum
 26. Szkoła życia i miłości - prof. Henri Joyeux - odpowiedzi na pytania młodzieży
 27. Problemy z seksualnością - Marek Dziewiecki - liceum
 28. Sex, miłość i kościół - Mary Beth Bonacci - gimn/liceum
 29. Skąd się biorą dzieci - M. P. Wołochowicz - dla gimn
 30. Razem, czy osobno - Jacek Pulikowski - liceum
 31. Dziennik nastolatki - gimnazjum
 32. Pamiętnik perełki, Anioł radości, Dorastanie do świętości - Marek Dziewiecki książki dla młodzieży
 33. Listy od taty. O seksie i miłości. - Josh McDowell
 34. Mity edukacji seksualnej - Josh McDowell - gimnazjum
 35. Prezent zapakowany przez Pana Boga, czy wiesz czemu warto czekać?- Linda Dillow - liceum
 36. Kiedy jestem płodna, a kiedy nie - Alina Lichtarowicz gimn/liceum
 37. Nie przegraj miłości. Listy do młodych - Jan Bilewicz - gimn
 38. Seria książek - Wychowanie seksualne w rodzinie chrześcijańskiej - instytut wydawniczy PAX

 

 


 

 

 

 

 

Organizacje działające na rzecz edukacji seksualnej

Kategoria:

Łódź

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

 

Warszawa

Fundacja Wolontariat Równości przeprowadziła zajęcia w szkołach warszawskich

Fundatorem organizacji jest Szymon Niemiec ? aktywista LGBTQ, LGBT, pomysłodawca i wieloletni organizator Parad Równości, były prezes zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce. Był także członkiem zarządu Unii Lewicy oraz rzecznikiem prasowym Antyklerykalnej Partii Postępu ?Racja?, stworzonej przez Romana Kotlińskiego, naczelnego ?Faktów i Mitów?, która w ostatnich wyborach parlamentarnych połączyła się z Ruchem Palikota. Jako instruktor teatralny i modelingowy, mający w swoim dorobku taniec erotyczny i książkę kucharską, eksperymentuje teraz z ?chrześcijaństwem progresywnym?. Niemiec manifestuje swoją przynależność religijną do ?niezarejestrowanej chrześcijańskiej grupy wyznaniowej?, w której funkcjonuje w randzie biskupa. Funkcję tę pełni w Zjednoczonym Kościele Chrześcijańskim dzięki ?wyświęceniu? go przez ?metropolitę? Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego. Podobno otrzymał 200 tys. dolarów dotacji na promocję środowisk LGBT podczas Światowych Dni Młodzieży.

Członek rady nadzorczej Fundacji Wolontariat Równości - Sławomir Starosta, to współtwórca największego w Polsce wydawnictwa pornograficznego Pink Press oraz założyciel największych gejowskich i pornograficznych portali internetowych. Jego firma organizuje Międzynarodowe Targi Erotyczne ?Eroticon?, znane z bicia seksualnego rekordu świata.

Mariusz Drozdowski, przedstawiający się jako Jej Perfekcyjność piastuje w fundacji funkcję sekretarza zarządu. Przyznaje, że jest fanem gejowskiej pornografii, którą kolekcjonuje. Uwielbia ?szczupłych, młodych chłopców?, a na Facebooku podaje się za ?opiekuna młodych chłopców odwiedzających jeden z warszawskich klubów?. W jego wypowiedziach można znaleźć przychylną ocenę tzw. pozytywnej pedofilii, choć próbuje się teraz od nich odciąć. Jest współorganizatorem Parad Równości i Marszu Szmat, a jednocześnie wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wrocław

Fundacja "Bez Tabu"

Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej przy Uniwersytecie Wrocławskim

Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Projekt ?Tacy Sami ? nieformalna edukacja antydyskryminacyjna? Sposób realizacji projektu:

    Przeszkolenie studentów dolnośląskich uczelni w zakresie przekazywania wiedzy antydyskryminacyjnej w formie prelekcji lub warsztatów w placówkach edukacyjnych, wychowawczych na Dolnym Śląsku.

    Spotkania edukacyjne z młodzieżą, pracownikami instytucji oświatowych, rodzicami ? edukacja nieformalna.

    Wytworzenie modelu edukacji nieformalnej ? starszy uczy młodszego.

    Organizacja seminarium z udziałem realizatorów i uczestników zajęć oraz przedstawicieli władz samorządowych, czy mediów

    Psychoedukacja w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Projekt "Nieformalna edukacja antydyskryminacyjna przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii, homofobii". O tym, że Wrocław jak i cały Dolny Śląsk muszą być wolne od uprzedzeń, przekonywać będziemy poprzez działania współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Koalicja na rzecz równych szans:

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans

   Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji

   Fundacja Feminoteka

   Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii ?Otwarta Rzeczpospolita"

   Kampania Przeciw Homofobii

   Helsińska Fundacja Praw Człowieka

   Lambda Warszawa

   Amnesty International

   Lambda Bydgoszcz

   Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

   Fundacja Równości

   Koalicja Karat

   Fundacja Trans-Fuzja

   Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

   Fundacja MaMa

   Fundacja Przestrzeń Kobiet

   Fundacja Autonomia

   Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

   Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

   Stowarzyszenie Homo Faber

   Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"

   Stowarzyszenie Nigdy Więcej

  Stowarzyszenie Kobiet Konsola

   FORUM 50+

   Fundacja TUS

   Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

   Instytut Podkarpacki

   Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

   Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

   Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO

   HUMANUM

   Stowarzyszenia Romów w Polsce

   Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych,

   Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"

   Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"

   Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

   Fundacja Inicjatyw Społecznych ?Się Zrobi!?

   Forum Żydów Polskich

   Fundacja Bez Dyskryminacji

   Fundacja Nasza Przestrzeń

   Fundacja Wiedza Lokalna

   Fundacji "Vis Maior"

   Związek Nauczycielstwa Polskiego

   Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

   Fundacja "Pies Przewodnik"

 

 

 

Członkowie IPPF

Rutgers WPF  - http://www.rutgerswpf.org

 

 

Polecane filmy

Kategoria:

 

{youtube}a6kcEOqv89c{/youtube}

{youtube}qoi-VD9RRKQ{/youtube}

 

Patronują akcji

Kategoria:

bp kupny

Metropolita Wrocławski,
Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny

nycz

  Metropolita Warszawski
Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz

   

winieta PCh

opcja

WNet logo

 
 radio rodzina logo1  logo Aniol Fronda miasto logo   
 gosc niedzielny  winieta niebieska slowo wroclawian  
 logo 1 mulujcie  AK

Do akcji przyłączją się:

OKRĘGOWE FORA KOBIET SOLIDARNEJ POLSKI
ZBIGNIEWA ZIOBRO

okregowe biura kobiet

 
 
       

Pliki do pobrania

Kategoria:

DLA RODZICÓW

oswiadczenie3

 

   
przeczytaj broszure standardy analiza
gender maria rys broszura o gender

 

DLA PRELEGENTÓW

Prezentacja plik Power Point

Prezentacja plik PDF

 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach szkolnych, na których mogą być przeprowadzane zajęcia edukacji seksualnej

Obowiązująca aktualnie ustawa w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 756

Pismo do Kuratorium: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM ?RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ? W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM

Pismo do Wójta gminy: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM ?RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ? W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM

Pobierz wniosek do MEN w sprawie edukacji seksualnej

 

KONWENCJA

broszuraBroszura Instytutu ORDO IURIS o Konwencji Przemocowej

Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet

Broszura Instytutu ORDO IURIS o Konwencji Przemocowej - można ją pobrać, kolportować - przesłać znajomym, posłom, politykom

 

 

 

WHO

Standardy edukacji seksualnej WHO w Europie

 

GENDER

Krótkie opracowanie prof. Marii Ryś - GENDER. CYWILIZACJA ŚMIERCI

Numer Wychowawcy poświęcony gender 9-2013

 

BADANIA

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji dziewcząt

Szymon Grzelak o seksualizacji dziewcząt na podstawie Raportu APA

Raport Regnerusa dot. homoseksualizamu

Komentarz tłumacza - dr. Margasińskiego do Raportu Regnerusa


Badania z 2017 roku, przeprowadzone przez David Paton (Nottingham University Business School) und Liam Wright (University of Scheffield),  wykazały, że po dość drastycznym obcięciu środków przeznaczanych przez gminy brytyjskie na edukucję seksualną, liczby ciąż wśród nastolatek zaznaczyły wyraźny spadek  ..... Sami badacze nie spodziewali się takiego wyniku, zapowiadano wręcz w mediach, że po obcięciu tych środków, będzie większa fala ciąż ....

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629617304551

 

 

 

Polityka prywatności

Kategoria:

Cookies (ciasteczka) na portalu www.stop-seksualizacji.pl

Na naszej stronie, jak też na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka).
Pliki cookies są przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej i służą do wielu funkcji ułatwiających użytkowanie naszej strony. ZakładkaPolecane filmy korzysta z portalu Youtube, który również w plikach cookies zapamiętuje ilość wyświetleń, reklamy, czas oglądania danego filmu, etc.

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego zobowiązuje nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób.

Jeżeli nie wyrażasz zgody aby twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia. Korzystanie ze strony www.stop-seksualizacji.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.

Jak wyłączyć cookies?

- Firefox: Opcje -> Prywatność.
- Chrome: Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści
- Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) -> Zaawansowane (jeśli chcesz dostosować obsługę cookies ręcznie)
- Opera: Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka