Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 04 czerwiec 2018 09:40

Orzeczenie TSEU może zagrozić suwerenności Polski w kwestii małżeństw homoseksualnych!

Napisała

W dniu 5 czerwca 2018 spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Coman i in., który grozi wprowadzeniem bocznymi drzwiami do prawodawstwa polskiego małżeństw homoseksualnych. Tzw. małżeństwa jednopłciowe będą mogły być zawierane za granicą, a następnie, na podstawie prawa unijnego o swobodnym przemieszczaniu się, Polska będzie zobligowana do ich uznawania.  Podstawą niepokoju są gotowe opinie tzw. rzeczników oraz "przecieki" z tej instytucji. Dodatkowej pikanterii dostarcza fakt, że pan Coman, skarżący, pracuje dla Fundacji Arcus, która sfinansowała Departament Stanu USA kwotą 1 miliona dolarów za promowanie praw osób LGBT na całym świecie. Fundacja propagując prawa homoseksualne posługuje się wizerunkami osób małoletnich.

 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zajął się przełomową sprawą (Coman i in.), która może podważyć kompetencje państw członkowskich w dziedzinie małżeństwa i rodziny. Sprawa dotyczy pary homoseksualnej, obywatela rumuńskiego Adriana Comana i jego partnera, obywatela USA Roberta Claibourna Hamiltona. W 2010 r. para otrzymała "akt małżeństwa" w Belgii. Kiedy Rumunia, zgodnie ze swoim prawem krajowym, odmówiła uznania pary za małżeństwo, Coman i Claibourn pozwał rząd, twierdząc, że ich prawo do swobodnego przemieszczania się w UE zostało naruszone. W 2016 r. Rumuński Trybunał Konstytucyjny przekazał Trybunałowi Sprawiedliwości pytania dotyczące interpretacji.

Pytania te sprowadzają się do następujących kwestii: czy państwo członkowskie jest zobowiązane do uznania statusu prawnego partnerów, którzy są uznawani za małżonków i członków rodziny zgodnie z ustawodawstwem innego państwa członkowskiego UE? Co więcej, czy można to uczynić w bezpośredniej sprzeczności z przepisami państw przyjmujących? Sprawa Comana i in. może więc być rozstrzygnięta w taki sposób, że podważy określone kompetencje państw członkowskich w sprawach małżeńskich.

Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego - małżonek, członek rodziny i małżeństwo - należą do kompetencji państw członkowskich UE. Jest wiele orzeczeń TSUE, które  jasno określają stanowisko UE w tej dziedzinie . Jeżeli TSUE dojdzie do wniosku, że swobodny przepływ wymaga uznania zrozumienia "małżonków" z jednego państwa członkowskiego do drugiego, kompetencje krajowe w tym zakresie zostaną całkowicie wyeliminowane. Wymagałoby to przepisania kodeksów rodzinnych, prawa cywilnego i postępowania cywilnego w odniesieniu do stosunków małżeńskich, adopcji, więzów krwi, zatrudnienia, świadczeń społecznych i innych. Zobowiązując jedno z państw członkowskich do uznania definicji "małżonków" obcej w stosunku do jej własnego porządku krajowego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej naraża się na ryzyko podważenia prawa w połowie państw członkowskich UE i powstania chaosu prawnego.

Implikacje prawne wykraczają daleko poza kwestię, czy "małżonkowie" muszą być płci przeciwnej. Na przykład może się zdarzyć, że państwo członkowskie podejmie decyzję o zezwoleniu i uregulowaniu małżeństw nieletnich. Jeżeli nieletni "małżonkowie" decydują się na przeniesienie do innego państwa członkowskiego UE, które zezwala na zawarcie związku małżeńskiego dopiero w wieku 18 lat, pojawia się konflikt norm. Radykalne zrozumienie zasady swobodnego przepływu, której domagają się Coman i in., pociągnęłoby za sobą zobowiązanie przyjmującego państwa członkowskiego do uznania małżeństwa małoletnich zawartych za granicą, z naruszeniem krajowych przepisów dotyczących małżeństwa. Takie rozumienie zasady swobodnego przepływu naruszałoby bezpośrednio kompetencje zastrzeżone dla państw członkowskich, ustanowione w traktatach.

Fakt, że sprawa pochodzi z Rumunii, jest interesujący, biorąc pod uwagę, że istnieje trwająca inicjatywa obywatelska, która zakłada małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety w Konstytucji Rumunii. Ta inicjatywa, jednogłośnie zatwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny Rumunii, zebrała trzy miliony podpisów, co stanowi największe poparcie dla takiej petycji w historii Rumunii. W tym kontekście, zmuszenie państwa członkowskiego do zmiany swojego prawa krajowego w celu prawnego uznania związków osób tej samej płci oznacza celowe niszczenie narodowego procesu demokratycznego.

"W kontekście rozgrywającej się sytuacji, podpisanie przez Polskę w czerwcu 2016 roku wraz 28 państwami UE zgody na realizację wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym w sposób nieuprawniony przez Komisję Europejską pt. Lista działań na rzecz osób LGBTI jawi się jak szaleństwo" - komentuje prawnik Inicjatywy SSND (http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/260-czy-rzad-idzie-na-wojne-z-rodzicami-i-z-rodzina-stanowisko-organizacji-prorodzinnych-zwiazane-z-podpisaniem-konkluzji-rady-europy-epsco-dotyczacych-dzialan-na-rzecz-lgbti).


Opis sprawy:

https://freedomofthought.blogactiv.eu/2017/06/26/united-in-diversity-a-test-for-the-eu/  (+ załącznik)

Link do sprawy Coman i in.: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-673%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=156152

Link do opinii Rzecznika Generalnego (stanowisko opiniodawcze, nie chodzi o rzecznika prasowego), która może stanowić podstawę wydania wyroku: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180002pl.pdf

Sprawą zajmuje się ADF International (www.adfinternational.org).

Ordo Iuris napisało na ten temat opinię w języku angielskim http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/lgbti-strategy-violate-member-states-family-attribution-through-imbricated

Fundacja Arcus
https://www.insidephilanthropy.com/insider-guide-to-program-offic/adrian-coman-arcus-foundation.html

https://issuu.com/emersonwajdowiczstudios/docs/arcus_ar2012_social_justice

 

 

Zaprotestuj!

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/346-zaprotestuj-przeciwko-malzenstwom-homoseksualnym-w-polsce-przyjdz-na-pikiete