Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 17 listopad 2015 15:35

Nowa Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci została zgłoszona Komisji Europejskiej

Napisała

Do Komisji Europejskiej oficjalnie zgłoszono wniosek o rejestrację Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ?Mama, Tata i Dzieci?, której celem jest przyjęcie jednolitej definicji rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety na gruncie prawa europejskiego.

Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych UE chroni państwa członkowskie przed ingerencją ze strony UE w zakresie małżeństwa i prawa rodzinnego. UE zaczyna jednak przyjmować coraz większą liczbę aktów prawnych, które dotyczą małżeństwa i rodziny, takich jak art 81.3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dokument ten nadaje kompetencje prawne UE, choć pod ograniczonymi warunkami), Dyrektywa 2004/38/EC (w sprawie prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich) lub Dyrektywa 2003/86/UE (w sprawie łączenia rodzin).

Ponadto UE przyjęła również akty prawne które, mimo że dotyczą różnych tematów, zawierają odniesienia do, a czasem nawet definicję, rodziny. Przykładem takiego dokumentu jest Dyrektywa 2012/29/EU (ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw).

W tym samym czasie zwiększały się różnice pomiędzy prawodawstwem krajowym państw członkowskich w zakresie małżeństwa i rodziny. W niektórych krajach (takich jak Wielka Brytania i Belgia) uważa się, że związek osób tej samej płci może być małżeństwem. Inne państwa zawarły w swoich konstytucjach przepisy mówiące, że jedynie związek mężczyzny i kobiety może być nazwany małżeństwem (Chorwacja, Węgry). W podobny sposób niektóre kraje dopuszczają praktykę surogacji (Wielka Brytania, Grecja), a inne zabraniają jej (Francja, Hiszpania, Włochy).

W tym kontekście unijne prawo staje się niezrozumiałe i trudne do zastosowania, prowadząc do sprzeczności i napięć. W prawie wszystkich krajach europejskich zauważa się obecnie w polityce i w mediach usilne działania małych lecz wpływowych grup nacisku, dążących do ustawowego zakwestionowania natury małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. W takich warunkach tworzenie polityki ukierunkowanej na ochronę i postęp prawdziwych rodzin staje się niemożliwe.

W związku z tym, Komitet obywatelski Mama, Tata i Dzieci zgłosił Komisji Europejskiej w dniu 15 października nową Europejską Inicjatywę Obywatelską, domagającą się od UE przyjęcia jednolitej definicji małżeństwa i rodziny, którą należałoby stosować we wszystkich aktach prawnych UE. Inicjatywa czeka obecnie na odpowiedź Komisji. Kiedy zostanie oficjalnie zarejestrowana, można będzie zbierać pod nią deklaracje poparcia. Celem jest pozyskanie minimum miliona podpisów w ciągu roku na terenie UE.

Proponowana definicja małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety daje wyraz temu co łączy porządki prawne wszystkich państw członkowskich. W konsekwencji, ta definicja będzie w stanie samodzielnie zapewnić poszanowanie artykułu 9 Karty Praw Podstawowych.

Ramy prawne Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej są określone przez Traktaty UE oraz Rozporządzenie UE 211/2011. Komitet obywatelski Mama, Tata i Dzieci składa się z 9 członków, którzy są obywatelami 8 różnych państw UE:

Edit Frivaldszky (Przewodniczący) - Węgry
Roger Kiska (Wiceprzewodniczący) - Słowacja
Maria Hildingsson (Wiceprzewodniczący) - Szwecja
Aleksander Stępkowski - Polska
Ludovine de La Roch?re - Francja
Grégor Puppinck - Francja
Željka Markić - Chorwacja
Paul Moynan ? Wielka Brytania
José Manuel Veiga de Macedo - Portugalia

Profesor Robert Spaemann (Niemcy) jest honorowym członkiem Komitetu.

 

http://www.ordoiuris.pl/nowa-europejska-inicjatywa-obywatelska-mama--tata-i-dzieci-zostala-zgloszona-komisji-europejskiej,3681,i.html