Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 15 październik 2019 22:40

Ekspert ONZ chce ścigać za „mowę nienawiści” wobec LGBT. Na celowniku duchowni

Napisane przez Redakcja

Specjalny ekspert ONZ odpowiedzialny za promowanie „praw” osób LGBT na całym świecie wezwał rządy do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko duchownym i osobom o określonych przekonaniach religijnych, które nie akceptują promocji ideologii społeczności LGBT.


W swoim najnowszym raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Victor Madrigal-Borloz napisał: „Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści”.

Pod koniec 2017 r. Rada Praw Człowieka ONZ wyznaczyła Madrigala-Borloza na „niezależnego eksperta” ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na „orientację seksualną i tożsamość płciową” na okres trzech lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

W tym charakterze, Madrigal-Borloz ocenia wdrażanie międzynarodowego prawa dotyczącego „praw” tzw. społeczności LGBT na świecie. Jego zadaniem jest „podnoszenie świadomości, prowadzenie dialogu ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz świadczenie usług doradczych, pomocy technicznej, budowanie zdolności w celu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową”.

Prawnik z Kostaryki jest związany z Harvard Law School's Human Rights Program. Wcześniej, do czerwca 2019 r. Madrigal-Borloz pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Rady Rehabilitacji dla Ofiar Tortur (IRCT), globalnej sieci ponad 150 ośrodków rehabilitacyjnych. Był też członkiem podkomisji ONZ ds. zapobiegania torturom w latach 2013–2016, sprawozdawcą ds. represji i nadzorował projekt polityki dotyczącej tortur oraz złego traktowania „osób LGBTI”.

Wcześniej kierował pracami technicznymi nad licznymi sprawami w Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, a także pracował w Duńskim Instytucie Praw Człowieka (Kopenhaga, Dania) i Międzyamerykańskim Trybunale Praw Człowieka (San José, Kostaryka).

Madrigal-Borloz jest członkiem-założycielem Kostarykańskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ACODI), członkiem-założycielem Międzynarodowego Centrum Zasobów Sprawiedliwości (IJRC) oraz członkiem-założycielem Synergia-IDH.

W swoim raporcie Madrigal-Borloz uznaje wszelkie wypowiedzi religijne lub polityczne, które nie popierają „praw” lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów za „podżeganie do przemocy.” Wzywa rządy do zdecydowanej reakcji.

„Istnieje wiele informacji na temat rozpowszechniania przez przedstawicieli kościołów i grup wyznaniowych wyrażeń stanowiących mowę nienawiści, i to podżeganie często prowadzi do działań naruszających inne prawa, w tym prawo do integralności osobistej” – napisał Madrigal-Borloz w swoim raporcie.

Dodał, że „podżeganie i rzeczywista przemoc jest możliwa lub prowadzona przez przywódców religijnych czy przedstawicieli różnych wyznań na wiele sposobów. W niektórych kontekstach, to religia służy jako wytłumaczenie nałożenia kar, które obejmują karę śmierci za homoseksualizm”.
Raport wskazuje na jeden przypadek tego, co charakteryzuje jako podżeganie religijne do przemocy wobec osób identyfikujących się jako LGBT. W 2013 r. W Tiblisi w Gruzji nie powiodła się homoseksualna parada po tym, jak prawosławny patriarcha poprosił władze o jej zablokowanie. Gdy rząd nie odwołał wydarzenia, tysiące protestujących wyszło na ulice.

Raport ONZ obwinia Kościół prawosławny za nawoływanie do konfrontacji, która miała miejsce podczas tego wydarzenia i doprowadziła do obrażeń u 17 osób, w tym trzech policjantów i dwóch dziennikarzy.

Raport Madrigala-Borloza lamentuje także nad „wyrażeniami kulturowymi”, „które mogą prowadzić do zwiększonego cierpienia psychicznego osób LGBT”. Wytknął, że jamajska „dancehall music” „często mówi o biciu i strzelaniu do gejów” i „wydaje się odgrywać rolę w promowaniu przemocy antygejowskiej”.

Ogólnym tematem raportu jest „włączenie społeczne” – tak chętnie używane słowo talizman we wszystkich programach oenzetowskich, promujących „zrównoważony rozwój”. Specjalny „ekspert” ONZ wzywa państwa do przyjęcia szeregu przepisów i polityki w celu zapobiegania dyskryminacji osób, które identyfikują się jako LGBT w różnych kontekstach, w tym w edukacji, opiece zdrowotnej, w ośrodkach dla uchodźców itp.

Raport na przykład zaleca włączenie do obozów dla uchodźców toalet i łazienek „neutralnych pod względem płci”. Zaleca przyjęcie „kompleksowej edukacji seksualnej”, która wzywa dzieci do nauki masturbacji i promuje homoseksualizm od najmłodszych lat. Raport wzywa również do prawnego uznania pseudomałżeństw osób tej samej płci w miejscu pracy itp. Wnosi wreszcie o zadośćuczynienie za „patologizację, kryminalizację lub inne stygmatyzujące procesy”.

Powołanie nowej komórki w ramach ONZ, na czele której stanął Madrigala-Borloza, trzy lata temu było wynikiem kontrowersyjnego głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. „Orientacja seksualna” i „tożsamość płciowa” nigdy nie były kategoriami chronionymi w prawie międzynarodowym. Ustanowienie mandatu specjalnego „eksperta” w tych kwestiach ma to formalnie umożliwić.
Mandat został odnowiony tego lata na kolejne trzy lata, pomimo kolejnego kontrowersyjnego głosowania.

W podsumowaniu raportu nt. społeczno-kulturalnego i ekonomicznego włączenia, „ekspert” ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na „orientację seksualną” i „tożsamość płciową” stwierdza, że „włączenie jest kluczem do umożliwienia ludziom życia w wolności od przemocy i dyskryminacji, aby przerwać cykl wykluczenia”.

Wyjątkową rolę w tym zakresie mają do odegrania rządzący. Madrigala-Borloza wzywa rządy państw do: przeglądu i reformy prawa, przyjęcia ustawodawstwa ustanawiającego środki antydyskryminacyjne z wyraźnym ukierunkowaniem na osoby LGBT, wdrożenia polityki, uwzględniającej obawy sodomitów w zakresie zdrowia, edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa, ograniczenia ubóstwa, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

„Ekspert” chce, by zwiększyć udział osób LGBT w polityce, by miały one wpływ na wszystkie procesy decyzyjne. Chce wreszcie promocji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zwalczania bezkarności naruszeń praw człowieka, pielęgnowania partnerstwa z podmiotami niepaństwowymi, „uznania potrzeby promowania zmian społecznych i kulturowych oraz zaangażowania publicznego w kampanie uświadamiające i uwrażliwiające”, by w pozytywny sposób przedstawiać sodomitów, „transów” i inne tzw. mniejszości seksualne.

Co ciekawe, o ile dawniej środowiska homoseksualne zaprzeczały, że wśród nich są nadreprezentowane niektóre schorzenia, o tyle w raporcie „ekspert” podkreślił, że właśnie z powodu licznych schorzeń dotykających to środowisko (wyższy odsetek raka piersi i raka szyjki macicy, zakażenia wirusem HIV oraz problemy psychiczne takie, jak: lęk, depresja, samookaleczenie i samobójstwa) wymaga ono szczególnej opieki zdrowotnej.

Źródło: ohchr.org / c-fam.org
AS
http://www.pch24.pl/ekspert-onz-chce-scigac-za-mowe-nienawisci-wobec-lgbt--na-celowniku-duchowni,71177,i.html#ixzz62Stt9PQE