Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

Podręczniki do edukacji seksualnej, które obecnie używane są w państwach zachodnich stanowią wzór dla podręczników używanych przez grupy edukatorów seksualnych w Polsce. Zostały one opracowane zgodnie z wytycznymi m.in. IPPF i ich celem jest propagowanie tego permisywnego spojrzenia na seksualność człowieka.

sobota, 25 lipiec 2015 14:29

Prawa seksualne WHO

 

POWSZECHNA DEKLARACJA
PRAW SEKSUALNYCH

 

Przyjęta została podczas 14 Światowego Kongresu Seksuologów w Hongkongu 26 sierpnia 1999 roku. W maju 2002 r. została opublikowana przez profesora Marca Gana, prezydenta Światowego Towarzystwa Seksuologicznego, a następnie przyjęta i rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia w 2002 r.


5.  Prawo do seksualnej przyjemności. Przyjemność seksualna, włączając w to zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobra.
7.  Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych.
8.  Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji, co do posiadania potomstwa.
9.  Prawo do seksualnej informacji opierającej się na badaniach naukowych. Prawo to mówi, że informacje na temat seksualności człowieka muszą się opierać na wynikach rzetelnych i nienaruszających zasad etycznych badań naukowych i powinny być rozpowszechniane na wszystkich poziomach społecznych.
10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna jest procesem trwającym przez całe życie i powinny być w nią włączone wszystkie instytucje społeczne.

 

Standardy WHO


Przekazywane treści, podręczniki i materiały wykorzystywane w trakcie zajęć przez edukatorów seksualnych

czwartek, 23 lipiec 2015 14:04

Prawa seksualne IPPF

ippf3

tutaj można pobrać plik deklaracji

 

 

DEKLARACJA PRAW SEKSUALNYCH IPPF


podstawa ideologiczna

permisywnej edukacji seksualnej typu B

 w STANDARDACH WHO

 

W 2009 roku International Planned Parenthood Federation wydała dokument, którego celem jest wypromowanie tzw. "praw seksualnych" jako praw człowieka oraz zmian państwowych prawa w tym zakresie.

Ten 29 stronicowy dokument składa się z trzech części:

- preambuły, która zakreśla koncepcję praw seksualnych jako praw człowieka

- siedmiu podstawowych zasad, które są szkieletem tej deklaracji

- ostateczną konkluzję zatytułowaną "Prawa seksualne jako prawa człowieka w odniesieniu do seksualności", czyli dziesięć praw, które bezpośrednio wynikają z siedmiu przyjętych zasad.

 

Preambuła dokumentu:

Dokument zaczyna się słowami "prawa seksualne są elementem praw seksualnych człowieka, rozwijającymi szereg uprawnień związanych z seksualnością, które przyczyniają się do wolności, równości i godności wszystkich ludzi?.
Słowo rozwijać oznacza ewoluować w kierunku dokonania zmiany. Prawa seksualne mają zatem podlegać progresywnym zmianom, przesuwać granice ?norm?. Mowa jest też w preambule o międzynarodowych umowach, których treścią ma być między innymi Deklaracja Praw Seksualnych IPPF. IPPF powołuje się w dokumencie na Konwencję Praw Dziecka. Dekracja IPPF nie została do dziś włączona do zestawu Praw Człowieka.


http://www.pch24.pl/rada-bezpieczenstwa-onz-przeciwko-prawu-do-aborcji,16176,i.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/rozlam_w_onz_w_sprawie_praw_czlowieka_rosyjski_projekt_rezolucji_244515.html

 

 

 

Oto kilka artykułów Deklaracji:


Art. 1 § 4  IPPF dąży do uniezależnienia dzieci od moralnego przewodnictwa rodziców utrzymując, że  prawo dziecka do osiągania seksualnej przyjemności wzrasta proporcjonalnie do ich  ?zdolności?;
Art 3 § 5  stanowi, że żadna kobieta nie powinna być skazana na macierzyństwo, jako konsekwencji korzystania ze swojej seksualności;
§ 13  chroni seksualnych przestępców przed ekstradycją z powodu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.
Art. 4  broni wszystkich osób przed ujawnieniem  historii ich przestępstw seksualnych, partnerów seksualnych  oraz seksualnych preferencji. Artykuł ten ilustruje trzecią zasadę antydyskryminacji;
Trzecia zasada niedyskryminacji zabrania jakiegokolwiek wykluczenia bądź restrykcji z powodu  przestępstw seksualnych, prawdziwych bądź zarzucanych, które skutkowałyby osłabieniem lub anulowaniem podstawowych wolności i praw w politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym, cywilnym, lub innym zakresie (innymi słowy, przestępca seksualny, powinien mieć możliwość zachowania prawa np. do pracy z małoletnimi).
Art. 5 § 9  żadnej osobie nie powinno się odmówić dokumentów określających jego/jej gender lub płeć odzwierciedlającą zdefiniowaną przez nią gender identity, włączając w to, ale nie ograniczając do, certyfikatów narodzin, paszportów czy elektronicznych zapisów;
Gdy więc jakiś pan zadecyduje, że już nie jest mężczyzną i wejdzie w posiadanie zmienionego aktu urodzenia, gdy wejdzie do damskiej toalety bez zapowiedzi, to wyproszenie go byłoby naruszeniem jego praw.
Art.6  określa prawa do wyrażania swojej seksualności;
Wszystkie osoby mają prawo praktykować wolność myślenia, opinii i eksperesji dotyczącej wyobrażeń na temat seksualności, orientacji seksualnej, gender identity, oraz praw seksualnych, bez represji bądź ograniczeń bazujących na dominujących kulturowych przekonaniach, czy ideologii politycznej, czy dyskrminacyjnych regulacjach porządku publicznego, publicznej moralności, zdrowia publicznego, czy ochrony publicznej.
To znaczy, że publiczna nagość czy nawet publiczne akty seksu znacznie wykraczające poza granice trzymania się za ręce i całowania, miałaby być prawem.
Art. 8  wymusza seksualną indoktrynację dzieci, przez odebranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci według własnych przekonań;
Art. 10  ogranicza prawo wolności słowa organizacjom non-profit oraz instytucjom religijnym, w odniesieniu do moralności natury seksualnej. W szczególności wzywa do stworzenia mechanizmów prawnych  gwarantujących respektowanie seksualnych praw.

Na podstawie Deklaracji Praw Seksualnych IPPF przygotowała:

 

PRZEWODNIK PRAW SEKSUALNYCH IPPF
dla dzieci i młodzieży

 

przew dzieci

 

Dokument domaga się ?likwidacji kontroli rodziców lub współmałżonka oraz likwidacji praw uniemożliwiających młodym ludziom poszukiwanie seksualnych i reprodukcyjnych usług zdrowotnych?.
Oświadcza, że ?wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw [...]
W związku z tym, wszyscy młodzi ludzie powinni mieć możliwość wykonywania i realizacji ich praw na równi z dorosłymi, w tym praw seksualnych. [...] bariery należy usunąć tak, aby każdy, zwłaszcza marginalizowane grupy, mogły korzystać ze wszystkich praw człowieka?.
W ?ewolucyjnych zdolnościach? dzieci do przyjemności seksualnej, uznaje zdolność ?wszystkich młodych ludzi, do podejmowania decyzji o [ich] seksualności i decyzje te powinny być respektowane?.

 

 

Prawa seksualne IPPF


Prawa seksualne WHO

wtorek, 21 lipiec 2015 14:27

IPPF

Organizacja Margaret Sanger w 1952 roku w Bombaju, w Indiach, podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Planned Parenthood dała początek międzynarodowej federacji organizacji działającyh na polu tzw. zdrowia reprodukcyjnego INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION,  gdzie obecnie odbywa się proces zarządzania, a wytyczne przekazywane są na szczeble krajowe. Obecnie składa się z ponad 149 organizacji zrzeszonych z ponad 189 krajów. Jest organizacją akredytowaną przy ONZ.

 

ippf 1

Polską organizacją akredytowaną przy IPPF jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny założyciel  Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (popularnie Federa).
Grupa młodzieżowa PONTON działa w ramach Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, korzystając z jej funduszy. Grupy wrocławska BEZ TABU, czy łódzki SPUNK prowadzone są przez przeszkolonych działaczy TRR i FRKPR. Realizują cele określone przez główne organizacje, korzystając z wspólnych podręczników i programów propagujących ?prawa reprodukcyjne? i ?prawa seksualne? IPPF.

Rzeczywiste zyski z prowadzenia edukacji seksualnej to uzależnienie dzieci od seksu (masturbacja), aby im sprzedawać środki antykoncepcyjne i aborcję, szczepionki przeciwko chorobom wenerycznym, testy i leki na choroby przenoszone drogą płciową (STD), a ostatecznie zarabiać na leczeniu raka macicy i raka piersi, którego rozwój wiąże się bezpośrednio z wczesnym podjęciem współżycia seksualnego i dokonaną aborcją.

 

ippf2

 

Prawa seksualne IPPF


Prawa seksualne WHO

wtorek, 21 lipiec 2015 11:52

Wilhelm Reich

Intelektualne środowisko nowojorskiej bohemy, do którego również należała Margaret Sanger zafascynowane było darwinizmem, maltuzjanizmem i ideami Marksa. Pod koniec lat trzydziestych uchodząc przed prześladowaniami, do Ameryki zjeżdżają zarażeni marksizmem intelektualiści europejscy pochodzenia żydowskiego, w tym słynny austriacki ?seksuolog? Wilhelm Reich, filozofowie z tzw. szkoły frankfurckiej, m.in. propagator idei reichowskich Theodor Addorno. Zasilili oni kadry amerykańskich uniwersytetów, ale także instytutów badawczych powstających i finansowanych przez bogate wpływowe środowiska polityczno finansowe.

Reich Wilhelm Reich (1897 -1957) ubolewał nad upadkiem rewolucji seksualnej w Rosji. Twierdził, że rewolucja bolszewicka nie osiągnęła swoich celów, gdyż nośnik i kultywator tej rewolucji, psychiczna struktura człowieka nie została odpowiednio zmieniona przez rewolucję społeczną. Rewolucja ekonomiczna jest niezbędnym, ale niewystarczającym warunkiem wyzwolenia. Rewolucjoniści powinni byli wykorzystać rewolucję dla zniesienia instytucji rodziny, czyli zlikwidować moralność seksualną, która jest główna przeszkodą do osiągnięcia "ludzkiego szczęścia". Najlepszym sposobem mobilizowania politycznego dzieci jest sprawienie aby stały się aktywne seksualnie. Dzieci aktywne seksualnie są naturalnymi rewolucjonistami i aby doprowadzić do rzeczywistej i prawdziwej rewolucji, należy doprowadzić do tego, aby dzieci zaczęły aktywnie uprawiać seks.

Reich pisał:? W dziedzinie życia seksualnego, tego, co może uzyskać dla dzieci rewolucja społeczna nie da im żadna reakcyjna ideologia ani orientacja polityczna... I dlatego właśnie rewolucyjne kształtowanie dziecka wymaga uwolnienia jego biologicznej, seksualnej aktywności. To jest bezdyskusyjne?.

 

 

 

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci


Fundacja Rockefellera

Playboy

IPPF
Polskie organizacje reprezentujące i zrzeszone w IPPF

czwartek, 16 lipiec 2015 20:30

Playboy

Edukacja seksualna została dostrzeżona przez różne środowiska początku dwudziestego wieku, jako nośnik pożądanych przemian społecznych. Zauważono również jej aspekt ekonomiczny i polityczny. Po opublikowaniu raportów Kinseya w latach pięćdziesiątych pojawił się kolejny sponsor, propagator i beneficjent permisywnej edukacji seksualnej - przemysł pornograficzny.

playboy

Hug Hefner twierdził, że do założenia ?Playboya? zainspirowały go prace Kinseya.

W 55 rocznicę powstania ?Playboy? opublikował 55 nazwisk osób, które najbardziej przysłużyły się przemysłowi pornograficznemu. Na pierwszym miejscu listy umieszczono Alfreda Kinseya.

Przemysł pornograficzny w rzeczywistości jest tak zwanym przemysłem masturbacyjnym. Absorbowane przez umysł obrazy mają służyć generowaniu podniet. Od początku "Playboy" czynnie angażował się w kampanię na rzecz akceptacji masturbacji i racjonalizacji tego zjawiska. Dlatego jednym z najbardziej sponsorowanych przez przemysł pornograficzny instytutów była SIECUS Rada Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych (Sexuality Information and Education Council of United States). Uczenie dzieci masturbacji już progu ich życia, rozwijanie "satysfakcjonujących kontaktów seksualnych" z dorosłymi miało wejść w programy przyszłościowej edukacji seksualnej dzieci i przygotować klientelę "Playboya".

Hefner był zauroczony poglądami Kinseya na seksualność dzieci. Według Christie Hefner, Fundacja Playboy była inicjatorem powołania oraz grantodawcą SIECUS. Jego współzałożycielka i dyrektor Mary Calderone (wcześniej współpracowniczka Margaret Sanger ? dyrektor medyczna Planned Parenthood) propagowała i stała się główną kontynuatorką badań Kinseya nad seksualnością dzieci, która jak twierdziła powinna być rozwijana u dzieci od niemowlęctwa.

Przemawiając w 1980 r. przed na zebraniu Towarzystwa Lekarzy na Rzecz Planowania Macierzyństwa, objaśniła, że głównym zadaniem SIECUS jest zapewnienie społeczeństwu ?szerokiego i dogłębnego uświadomienia niezwykłej wagi seksualności niemowlęcia i dziecka?.

W 1983 r. pisała o możliwościach seksualnych dzieci ??powinny być one rozwijane w ten sam sposób, jak wrodzona człowiekowi zdolność mówienia i chodzenia, a rola rodziców winna sprowadzać się tylko do nauczenia dzieci potrzeby prywatności, wyboru stosownych miejsc i osób, jednym słowem ? do socjalizacji? [Raport SIECUS, maj czerwiec 1983 roku]

John Leo pisał w 1981 r. w piśmie ?Time? w artykule Niektórzy badacze otwarcie twierdzą, że wszystko jest dla dobra dzieci:

?Pomysł, że małe dzieci mają prowadzić dojrzałe życie seksualne jest rzadko wyrażany wprost- większość tak myślących badaczy i doradców ma tyle rozumu, żeby nie nadawać temu zbytniego rozgłosu i wplatać go zręcznie w dłuższe, łatwiejsze do przyjęcia przemowy lub artykuły. Tego rodzaju sugestie spowite są w nabożny stosunek do feminizmu (dzieci, jak i kobiety maja prawo kontrolować swoje ciało) i do ruchów na rzecz praw dziecka (prawa dziecka skierowane są przeciw rodzicom?). W myśl tej tezy dzieci są istotami seksualnymi, które musza nabrać wprawy w tej dziedzinie u progu życia? [Time, 7.09.1981, str.69].

W roku 1971, "Playboy", według juniora Hefnera "przyznał dofinansowanie dla programu pilotażowego na University of Minnesota, którego celem miała być zmiana postaw studentów medycyny". Było to konieczne, ponieważ "dzisiejsi studenci medycyny i lekarze podtrzymują arbitralne sądy o tym, co jest normalne i nienormalne w seksualności ... nie znają różnych możliwych ludzkich seksualnych ekspresji" (Christie Hefner, w przedmowie do SexlUllity and Medicine, Volume II, Earl E. Shelp, (ed.), Reidel Publishing Co., 1987).

Filozofia masturbacyjna "Playboya" była rozpropagowywana w amerykańskich koledżach i wśród studentów, także w wojsku. Zdjęcia Playboya znajdowały się w szafkach uczniów i studentów, jak wszystkich garnizonach wojskowych. Ten rodzaj etyki trafił do przemysłu rozrywkowego, gdzie coraz dalej przesuwano granice nagości. Dzięki "Playboyowi" rosły fortuny spindoctorów i filmowych producentów.

Aby zabezpieczyć swoje interesy "Playboy" hojnie łożył na polityków i finansował amerykańskich senatorów.

Według badań Kassia Wosicki, profesora socjologii na New Mexico State University, światowy przemysł pornograficzny osiąga oficjalnych, zgłaszanych 97 miliardów dolarów zysków, z czego 10 do 12 miliardów, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (http://www.cnbc.com/2014/01/13/after-rough-2013-porn-studios-look-for-a-better-year.html).

Jednak dochody z przemysłu masturbacyjnego nie są konsumowane wyłącznie przez sam przemysł pornograficzny, filmowy i rozrywkowy. Beneficjentów jest sporo ? reklama, wydawnictwa, fotografia, nawet sztuka. Skutkiem rozpowszechniania pornografii i kinsyowskiej mentalności jest rozkwit prostytucji. Ten przemocowy biznes w samych Stanach przynosi rocznie 14,5 miliarda dochodów z 200 miliardów szacowanego światowego zysku według Havocscope Country Risk Ranking http://www.havocscope.com/prostitution-revenue-by-country/

Wzrost dochodów z sexbiznesu jak wykazuje Ronald Weitzer w książce Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry drastycznie zaczął wzrastać na początku lat 2000.

 

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci


Fundacja Rockefellera

Playboy

IPPF
Polskie organizacje reprezentujące i zrzeszone w IPPF

czwartek, 16 lipiec 2015 20:08

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci

W seksualizacji społeczeństwa bogate rodziny, często spowinowaconych magnatów kolejowych, olejowych, czy bankierów, odkryły niewiarygodne narzędzie władzy i manipulacji.  

rockef


Najbardziej zaangażowani i najbardziej wpływowi Rockefellerowie finansowali projekty badań nad sterowaniem populacją, udoskonaleniem rasy ludzkiej (działalność American Birth Control League przemianowanej później na Planned Parenthood Margaret Sanger oraz Eugeniccs Record Office poźniej Towarzystwo Badań Eugenicznych Charlesa Davenporta, Harriego Lauglina), ale także sterowania preferencjami ekonomicznymi społeczeństwa, poglądami, jak i ostatecznie politycznymi stanowiskami (np. propagandowy Instytut Tavistock Eddiego Bernaysa, czy równie propagandowy Instyt Kinseya).

barneys

"Działająca przy Kongresie Amerykańskim Komisja Reece?a w latach 1953-1954 (powołana do zbadania nadużyć związanych z badaniami m.in.. Kinseya)  ujawniła, że w projekt przebudowy społeczeństwa amerykańskiego, zaangażowana była cała grupa powiązanych ze sobą ludzi ze szczytów władzy, oraz ich korporacje i fundacje.
Po szczegółowym badaniu i długich przesłuchaniach Komisja Reece?a doszła do wniosku, że fundacje Rockefellera, Gugenheima i Carnegiego włożyły mnóstwo wysiłku w zmianę orientacji Ameryki z chrześcijańskiej i wolnorynkowej na świecką, humanistyczną, internacjonalistyczną i socjalistyczną. (...)"

pisze o raporcie przedstawionym przez Komisję amerykański dziennikarz Chicago Tribune Robert Goldsborough

 

Ponieważ dysponowały majątkiem państwowym, a jednocześnie nie podlegały zarządzaniu publicznemu, fundacje mogły funkcjonować niczym ?kapitał inwestycyjny? lokowany w wywrotowe koncepcje
i nie podlegać kontroli ani restrykcjom ze strony państwa. Kapitał ów miał także istotny wpływ na zmiany społeczne. Reece, jako koronny tego przykład przytacza dane dotyczące dotacji, jakie Rockefellerowie przyznali Kinseyowi:


Fundacje Rockefellera w latach 1931-1954 na badania problemów płci przyznały łącznie National Research Council Committee 1 755 000 dolarów. Z tejże kwoty, zgodnie z informacjami przekazanymi Komisji Reece?a przez Fundację Rockefellera, na działalność doktora Kinseya wydatkowano około 414 000 dolarów.
Jest to kwota mikroskopijna, jeśli porównać ją do sumy 6 milliardów dolarów wydawanych corocznie w Stanach Zjednoczonych na działalność dobroczynną.
Mimo to jednak oddziaływanie, jakim skutkowała we wspomnianej dziedzinie owa niewielka kwota, jest nieproporcjonalna do stosunku wartości obu tych liczb. Działalność doktora Kinseya można aprobować albo się z nią nie zgadzać i rozmaicie oceniać jej wpływ na naszą obyczajowość seksualną. Przypadek doktora Kinseya pokazuje jednak, że w dziedzinie idei relatywnie niewielkie dotacje mogą mieć wielkie reperkusje.

(...)

Komisja Reece?a wskazała na Kinseya jako typowego socjotechnika, działającego dzięki funduszom zwolnionym od podatku i poza kontrolą państwa, upatrując w nim architekta społecznej zmiany, który podważanie ładu moralnego uczynił narzędziem kontroli i władzy:

I tak, skoro doktor Kinsey stawia tezę, że w dłuższej perspektywie dziewczęta byłyby szczęśliwsze, gdyby przed zawarciem małżeństwa miały rozległe, a nawet niecodzienne doświadczenia seksualne, wówczas, zdaniem owych ?inżynierów społecznych?, moralne oraz prawne koncepcje, które tego zabraniają, należy odrzucić?
Władza polityczna ma więc być przekazana w ręce ?elity? ?inżynierów społecznych?. To, czego pragną ludzie, niekoniecznie musi być dla nich dobre; brak im kompetencji, by mogli podejmować decyzje. Abyśmy mogli mieć inteligentne, oparte na nauce społeczeństwo, muszą robić to za nich führerzy.

Stwierdzając, że Fundacja Rockefellera w roku 1931 ?zaangażowała się w systematyczne wspieranie badań fizjologii życia seksualnego oraz zachowań seksualnych?, Reece przestrzegł  współobywateli przed możliwością o wiele większej koncentracji władzy, majątku i wpływów niż ta, która w pierwszej dekadzie stulecia spowodowała konieczność interwencji państwa na rzecz rozbicia trustów i monopoli.

Jones E. Michael, Libido Dominandi ? seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wektory, 2013

 

roc

Permisywna edukacja seksualna, którą wylansowali współpracownicy Alfreda Kinsey?a dla kształtowania seksualnej świadomości dziecka już u podstaw młodego życia, i przez którą przygotowywali dzieci na aktywnych uczestników seksualnych ekspresji, została odgórnie wykreowana, jako narzędzie seksualizacji społeczeństwa dla sprawowania społecznej kontroli.

Seksualizacja rozbijała wewnętrzną społeczną integralność, wyrywała dzieci poza wpływ rodziców, tradycyjnej moralności i także więzi, które chroniły poszczególną jednostkę przed zewnętrznymi drapieżnymi mechanizmami. Poszukującym wrażeń młodym ludziom, negującym rzeczywistość swoich rodziców można było zaszczepić praktycznie wszystko.

Już w 1914 roku dzięki propagandowym działaniom E. Bernaysa w Komisji Informacji Publicznej przy administracji Wilsona, na bazie idei, że amerykańskie wysiłki wojenne na celu przede wszystkim ?wprowadzenie demokracji w całej Europie? pchnięto Amerykę do wojny. Bernays  swoje doświadczenia propagandowe później wykorzystał na polu reklamy papierosów i innych markowych produktów. Wszystkie propagandowe osiągnięcia jak mówił, zawdzięczał seksowi.

Społeczne, polityczne, ale i wymierne ?zyski? wypracowane przez edukację seksualną trafiały do kieszeni silnych i bezwzględnych graczy.

 

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci


Fundacja Rockefellera

Playboy

IPPF
Polskie organizacje reprezentujące i zrzeszone w IPPF

 

czwartek, 16 lipiec 2015 10:57

Planned Parenthood i Margaret Sanger

sanger

Zaangażowana od początku XX wieku w działaność populacyjną i eugeniczną rodzina Rockefellerów i ich Fundacja sfinansowała nie tylko badania Alfreda Kinsey?a nad seksualnością, ale również rasistowską i eugeniczną działalność Margaret Sanger.

Od początku Sanger ściśle współpracowała z niemieckimi eugenikami i popierała  nazistowski program eugeniczny. W październiku 1916 roku otworzyła pierwszą w Stanach Zjednoczonych nielegalną klinikę "planowania rodziny", ulokowaną w nowojorskiej dzielnicy imigrantów Brownsville, której celem była kontrola urodzin wśród "nieprzystosowanych". Kontrola urodzeń była dla M. Sanger narzędziem ruchu eugenicznego opowiadającego się za masową sterylizacją tzw. ułomnych, masowym odosobnieniem nieprzystosowanych, ograniczeniem imigracji. Sprzeciwiała się filantropii na rzecz upośledzonych i biednych. Twierdziła, że głodnych i zziebniętych lepiej zostawić bez pomocy, żeby organiczyć ich rozmnażanie - były to ludzkie odpady, którym nie wolno pomagać. Powoływała się na poglądy skrajnych eugeników postulujących uśmiercenie ludzi kłopotliwej nacji.

?Najwybitniejsze umysły współczesnej epoki zaakceptowały fakt, że istnieje zapotrzebowanie na ludzi wyższego gatunku, należy ich hodować? inni niepełnowartościowi nie są pożądanymi obywatelami, nie powinno się ich rozmnażać? - pisała feministka Victoria Wooghull.
Sanger poszła jeszcze dalej popierając unicestwienie ?ludzkich chwastów?.

Była też rasitką. W 1939 roku rozpoczęła "Projekt Murzyn" (Negro Project), którego celem było ograniczenie rozrodczości czarnych obywateli USA. Według Live Action obecna organizacja Planned Parenthood wcale nie porzuciła rasistowskich idei Margaret Sanger http://liveactionnews.org/7-shocking-quotes-by-planned-parenthoods-founder/.

Margaret Sanger prowadziła bardzo swobodne życie seksualne, doprowadzając do rozpadu swojego małżeństwa i śmierci dziecka. Dla niej kontakt z ideologią socjalistyczną oznaczał zapoznanie się także z koncepcją wolnej miłości. Chcąc ?wyzwolić kobiety z niewoli reprodukcji? udoskonaliła techniczne środki kontroli płodności.

W 1921 roku założyła organizację znaną dzisiaj jako Planned Parenthood - sieć aborcyjnych klinik i propagandowa tuba ?praw kobiet?. ?Kontrola urodzeń? (pigułka poronna i aborcja), którą propagowała Sanger przez swoją organizację, szybko przemieniła się w narzędzie eugeniki.


Antykoncepcja, bardziej niż cokolwiek innego, przyczyniła się do udaremnienia reform ekonomicznych, ponieważ wedle jej orędowników powodem istniejących problemów byli ludzie, nie zaś zła dystrybucja dóbr. (...)
Lewica przeforsowała ideę wyzwolenia seksualnego, bogaci zachowali ekonomiczne przywileje, a ludzie, tacy jak Margaret Sanger podwójnie skorzystali na owej konwergencji; ostatecznie lewicowe dążenie do sprawiedliwości społecznej zostało podporządkowane seksualnej swobodzie, która stała się wartością nadrzędną.(...)

Wynalezienie na początku lat sześćdziesiątych pigułki antykoncepcyjnej i wkładki domacicznej w podobny sposób niemal natychmiast skojarzone zostało z obawą przed ogólnoświatowym przeludnieniem. (...) Ponowne dojście do głosu światopoglądu maltuzjańskiego, który stał się kamieniem węgielnym amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, było sednem i istotą rewolucji kulturalnej lat sześćdziesiątych XX wieku. Demokraci, niegdyś opowiadający się za postępem, któremu miała sprzyjać obrona interesów pracowniczych, zbliżyli się poglądami do swoich przeciwników i przyjęli punkt widzenia Rockefellera, wedle którego, najważniejszym problemem był przyrost naturalny. Zwycięstwo maltuzjanizmu w latach sześćdziesiątych zmieniło również rolę rządu, który zamiast, jak dotąd, zabiegać o dobrobyt obywateli, skoncentrował się teraz na zwiększaniu swojej nad nimi kontroli, a narzędziem temu służącym stało się ograniczanie liczby ludności.

 

Jones E. Michael, Libido Dominandi ? seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wektory, 2013

Kliniki aborcyjne przeżywały rozkwit we wszystkich stanach amerykańskich, gdzie udało się namówić władze do wprowadzenia obowiązkowego przedmiotu edukacji seksualnej do szkół.
Carol Everett, była dyrektor klinik aborcyjnych, w swojej książce pt. ?Pieniądze splamione krwią? opisuje, w jaki sposób prowadzenie edukacji seksualnej w danym regionie Stanów Zjednoczonych wpływało na wzrost jej wyników finansowych.

pp

 

Skąd taka edukacja seksualna?


Alfred Kinsey i jego Instytut
Wardell Pomeroy
Planned Parenthood i Margaret Sanger
Wilhelm Reich

 

 

 

 

środa, 15 lipiec 2015 16:00

Wardell Pomeroy

pomeroy

Wardell Pomeroy był najbliższym współpracownikiem i jednocześnie ulubieńcem Kinseya, człowiekiem, o którym ten mówił, że jest wyzwolonym ze sterotypów i bez granic.

K6

To Wardell Pomeroy był inicjatorem tzw. edukacji seksualnej dzieci, która miała otwierać je na doświadczanie swojej seksualności.

Pierwsze podręczniki edukacji seksualnej i filmy edukacyjne przygotowywał Wardell Pomeroy i inny współpracownik Kinseya, Paul Gebhard. Niektóre podręczniki z lat 60-tych, zmodyfikowane w nieznacznym stopniu wykorzystywane są do dzisiaj w programach edukacji permisywnej.

Pomeroy był też współinicjatorem i współtwórcą najważniejszych instytucji do dzisiaj działających na polu edukacji seksualnej SIECUS (Sex Information & Education  Council of the United States 1964) i SSSS (Society For the Scientific Study of Sex 1957). Wspólnie z innymi współpracownikami Alfreda Kinseya, Paulem Gebhardem, Clyde Martinem, Johnem Gagnonem, zajmował wysokie miejsce w zarządach tychże organizacji.

?Co by się wydarzyło, gdyby chłopiec miał stosunek ze zwierzęciem? Mniej więcej jeden na pięciu chłopców mieszkających w gospodarstwie lub odwiedzających je w czasie wakacji ma lub usiłuje mieć stosunek ze zwierzętami [?] z kucykami, cielętami, owcami,, świniami, a nawet kurczętami czy kaczkami. Psy są także do tego używane, koty zaŚ rzadziej? [Niektórzy] bardzo się przywiązują do konkretnego zwierzęcia [?] nawiązują miłosną relację ze zwierzęciem i [?] nie widzą niczego złego w tym zachowaniu, dopóki nie pójdą do szkoły, gdzie po raz pierwszy się dowiadują, że to, co zrobili jest nienormalne. Wtedy zaczynają się martwić i myśleć o sobie jako o potworach?.

podręcznik edukacji seksualnej (Pelikan Books, 1981)

?Kazirodztwo pomiędzy dorosłymi i małymi dziećmi może być doświadczeniem satysfakcjonującym i wzbogacającym [?].
Gdy istnieje wzajemne i nieegoistyczne zaangażowanie, a nie chęć posiadania czy też szukanie osobistej satysfakcji seksualnej, wtedy kazirodcze stosunki mogą się sprawdzić i sprawdzają się dobrze [?] Kazirodztwo, jak wcześniej napisałem może być doświadczeniem satysfakcjonującym i niegroźnym, a nawet wzbogacającym emocjonalnie?.

Magazine Variation, 1977

Skąd taka edukacja seksualna?


Alfred Kinsey i jego Instytut
Wardell Pomeroy
Planned Parenthood i Margaret Sanger
Wilhelm Reich