Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 24 luty 2015 17:29

Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

Napisała

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał niedawno oficjalny dokument prezentujący stanowisko (ang. position paper) dotyczący ?orientacji seksualnej i tożsamości płciowej?, w którym oficjalnie wyraża aprobatę wobec uznawania przez prawo związków jednopłciowych, apeluje o zniesienie przepisów ograniczających promowanie homoseksualizmu wśród dzieci i promuje ?zmiany norm społecznych? odnoszących się do zachowań homoseksualnych ? wszystko to, by ?chronić? prawa i dobro dzieci. Mamy do czynienia z wielkim i wyraźnym nadużyciem środków i pozycji tej organizacji międzynarodowej. Prosimy o podpisanie naszej petycji ? trzeba to powstrzymać!

Nowy oficjalny dokument UNICEF-u zawierający stanowisko zatytułowano ?Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową? (ang. ?Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity?).

W dokumencie tym stwierdza się, że w swoich pracach ?UNICEF kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i dąży do ustanowienia praw dziecka jako trwałych zasad etycznych i standardów międzynarodowych dotyczących zachowania względem dzieci?.

Jednak treść dokumentu stoi w jasnej sprzeczności z tymi celami ? przedstawia się w nim stanowisko, które nie ma rzeczywistego umocowania w umowach międzynarodowych i które jest oderwane od wszelkich etycznych zasad i ustanowionych standardów międzynarodowych. Co więcej, działania UNICEF-u prowadzą do znaczącego naruszenia praw i rzeczywistego dobra dzieci!

Na stronie 3. dokumentu wprowadzono definicje pojęć ?orientacja seksualna?, ?tożsamość płciowa? oraz ?LGBT?, które nie są zdefiniowane, ani nawet nie pojawiają się w międzynarodowych umowach dotyczących praw człowieka i praw dziecka. Wiele państw będących członkami ONZ jasno odrzuciło próbę zastosowania tych terminów w dziedzinie prawa międzynarodowego. Oficjalny mandat UNICEF-u ? powierzony tej organizacji przez ONZ ? nie obejmuje w żadnym wypadku uprawnień do wprowadzania takich nowych terminów do swojej ogólnoświatowej praktyki, do ich definiowania lub promowania.

Na stronie 4. dokumentu UNICEF-u zapisano, że konieczne jest uchylenie przepisów ograniczających promowanie homoseksualizmu wśród dzieci. Jest to wyraźny atak  na rosyjską ustawę dotyczącą ochrony zdrowia i moralności dzieci oraz na podobne inicjatywy, których wprowadzenie rozważa się w innych państwach. Czy oznacza to, że istnieje specjalne prawo do promowania wśród dzieci homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk seksualnych  narażających ich niewinność i rozwój? Czy UNICEF uważa może, że dzieciom przysługuje specjalne prawo do bycia przedmiotem takiej propagandy?

Ale autorzy dokumentu idą znacznie dalej! Oficjalnie wyraża się w nim aprobatę dla uznawania przez prawo związków jednopłciowych i popiera się tę praktykę. Napisano tam: ?UNICEF popiera wprowadzanie w życie przepisów, które zapewnią parom LGBT i ich dzieciom uznanie przez prawo ich więzi rodzinnych?.

W całym dokumencie UNICEF-u stosowane jest wyrażenie ?rodzice LGBT? i zrozumiałe jest, że odnosi się ono do ?rodzicielstwa? osób w związkach jednopłciowych.

Jest oczywistym, że w prawie międzynarodowym brak jest podstaw do uznawania przez prawo związków jednopłciowych, a zwłaszcza do powierzania im dzieci, wobec których pary takie miałyby wypełniać rolę rodziców. Istotnie, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wyraża to jasno: nie ?każdy?, a jedynie ?mężczyźni i kobiety? (sformułowano to nawet jaśniej w oryginalnej wersji w języku francuskim, gdzie rzeczowniki ?mężczyzna? i ?kobieta? występują w liczbie pojedynczej!)  ?mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny?.

Taka właśnie rodzina, której fundamentem jest małżeństwo zawarte między mężczyzną i kobietą, została określona jako ?naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa?. To taka rodzina została uznana nawet w Konwencji o prawach dziecka ONZ za ?naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci?.

Dzieci mają prawo do posiadania matki i ojca, a nie pary ?rodziców? tej samej płci. To prawo zostaje wyraźnie naruszone przez uznawanie związków jednopłciowych i przyznawanie pozostającym w nich osobom ?prawa? do bycia ?rodzicami?.

Promowanie związków jednopłciowych nie ma żadnego umocowania w prawie międzynarodowym i stoi w jasnej sprzeczności z rzeczywistymi prawami i dobrem dzieci. UNICEF nie chroni w tym przypadku praw dziecka, lecz promuje ich naruszanie.

UNICEF opisuje swój mandat następująco: ?wspierać ochronę praw dzieci, ułatwiać zaspokajanie ich potrzeb i rozwijać ich szanse, by mogły w pełni realizować swój potencjał?. Treść przedmiotowego dokumentu wyraźnie wykracza poza ten mandat.

UNICEF powinien troszczyć się o zapewnianie cierpiącym dzieciom wyżywienia, opieki medycznej i podstawowej edukacji, nie zaś o promowanie ?rodzicielstwa? par jednopłciowych.

UNICEF nie jest organizacją pozarządową finansowaną w sposób niezależny. Jest oficjalnym organem ONZ finansowanym głównie przez państwa będące członkami ONZ ? czyli z pieniędzy obywateli? z NASZYCH pieniędzy.

W roku 2013 ponad 60% dochodów UNICEF-u pochodziło od rządów, czyli od podatników. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem UNICEF otrzymał:

$431.365 od Komisji Europejskiej

$325.355 od USA

$555.387 od Wielkiej Brytanii.

Innym źródłem finansowania dla UNICEF-u są niezależne darowizny i dochody ze sprzedaży przeznaczane na cele charytatywne, np. przy okazji Bożego Narodzenia.

Czy chcą Państwo promować z własnej kieszeni ?rodzicielstwo? związków jednopłciowych? My NIE! Nie za nasze pieniądze! Prosimy o włączenie się w naszą kampanię, by położyć kres temu nadużywaniu międzynarodowej pozycji.

Przez złożenie podpisu pod tą petycją:

zwracają się Państwo do UNICEF-u o zaprzestanie nadużywania przez tę organizację swojej międzynarodowej pozycji oraz o wycofanie przedmiotowego dokumentu stojącego w sprzeczności z prawami i dobrem dzieci, 

zwracają się Państwo do rządów państw będących członkami ONZ, by zażądały wycofania przedmiotowego dokumentu UNICEF-u i by wstrzymały wszelkie finansowe wsparcie na rzecz UNICEF-u do czasu jego wycofania, 

zobowiązują się Państwo do powstrzymania się od dokonywania darowizn na rzecz UNICEF-u i od zakupów produktów okolicznościowych sprzedawanych przez UNICEF, do czasu wycofania przez UNICEF tego stanowiącego nadużycie dokumentu.

Musimy położyć kres temu nadużywaniu międzynarodowych zasobów. Dziecko ? o ile to tylko możliwe ? potrzebuje ojca i matki, nie zaś wzajemnie zastępowalnych ?rodziców? tej samej płci.

 

http://citizengo.org/pl/16503-petycja-do-unicef-u-nie-dla-homoadopcji?sid=OTIwNDk4NzU3MDU1NTY%3D