Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 00:00

List do pracowników oświaty z okazji zgromadzenia 1 września 2014r pod gmachem MEN

Napisała
Zgromadzenie pod MEN 1.09.2014 - Prawica Rzeczypospolitej Zgromadzenie pod MEN 1.09.2014 - Prawica Rzeczypospolitej P.G.

Szanowni Państwo,
Dnia 1 września przedstawiciele szeregu ugrupowań spotkali się pod gmachem MEN w Warszawie dla zamanifestowania troski o dobro i wychowanie dzieci oraz młodzieży. Jako jeden ze współorganizatorów całości zgromadzenia przekazuję Pracownikom MEN podziękowania za owocną i wytężoną pracę nad kształceniem młodego pokolenia Polaków.


       Popieramy Wasze działania zapisane w preambule Ustawy o systemie oświaty: "Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie ? respektując chrześcijański system wartości ? za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego..."

PrawicaRzeczypospolitej

W ramach spotkania pod gmachem MEN odbyło się szereg przemówień nagrywanych przez ekipę telewizyjną. Przemawiali: Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, Wiceprezes Stowarzyszenia KOLIBER, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Ekspert Stowarzyszenia KOLIBER, przedstawiciel inicjatywa Nie dla Gender i przedstawiciel inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Po przemówieniach podpisana została Petycja oraz List Otwarty, a następnie Prezes Waldemar Wasiewicz przedstawił nauczanie Jana Pawła II na temat godności i seksualności człowieka.

ChronmyPrzedLajdactwem

Aby otoczyć modlitwą dzieci, młodzież i pracowników MEN oraz wszystkie osoby pracujące w oświacie zaprosiliśmy zacnego i szanowanego księdza Stanisława Małkowskiego. Modlitwy były przeplatane obszernymi wypowiedziami ks. Małkowskiego nawiązującymi do tematyki edukacji, zagrożeń ideologią gender i różnymi jej przejawami. Wzmocnieni szczerą modlitwą zaśpiewaliśmy pieśni patriotyczno-religijne. Osobom wychodzącym z gmachu MEN jak i uczestniczącym w spotkaniu wręczaliśmy ulotkę dotyczącą przedmiotu WDŻwR przeciwdziałającemu seksualizacji dzieci i młodzieży oraz promującego naturalne wzorce zachowań społeczno-rodzinnych - heteroseksualnych. Udało się rozdać ponad 200 ulotek.

KoronkaZMalkowskim

Na nas wszystkich, w tym szczególnie pracownikach placówek oświatowych ciąży odpowiedzialność dobrego wychowania dzieci. O świetlaną przyszłość Polski, a co za tym idzie, o wolność od deprawacji wzrastających pokoleń walczyli uczestnicy powstań, wojen i ciche ofiary aparatu władzy Polski Ludowej. Za ochronę moralności odpowiadamy również przed naszymi dziećmi i następnymi pokoleniami, które po nich przejmą stery naszej Ojczyzny.
Wspólnymi siłami musimy dążyć do obrony wartości ponadczasowych nie dając się sprowokować do podziałów. Nawet jeśli ktoś z spośród nas ulegnie namowom lub nieświadomie zadziała na krzywdę młodego pokolenia, to jest jeszcze czas na opamiętanie się i naprawienie uczynionych szkód oraz na zawrócenie ze złej drogi. Nikogo nie przekreślamy zgodnie z zasadami ewangelicznymi. Jednak obecny czas wymaga zaangażowania się i odważnego stanięcia do obrony dobra naszych dzieci i ich moralności.
Widoczne na zdjęciach hasło "Ręce precz od naszych dzieci" nie jest skierowane do tych, którzy dbają o dobro naszych polskich dzieci i młodzieży, ale jest moim zdaniem ostrym napomnieniem tych pracowników oświaty, którzy z różnych względów dali się wciągnąć i sprzyjają próbom wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej typu B lub różnych elementów ideologii gender do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Tym bardziej napominani powinni się czuć organizatorzy, wykonawcy i uczestnicy "Studiów gender", którzy świadomie lub nieświadomie kolaborują z nieprzyjaciółmi naszego narodu działając na rzecz zniszczenia rodziny jako formy życia w społeczeństwie, zniszczenia narodu przez wyludnienie ojczyzny oraz zniszczenia ducha narodu przez odcięcie Polski od chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej.

Życzę Wam wszystkim owocnej i satysfakcjonującej pracy dla dobra młodego pokolenia oraz Bożego błogosławieństwa,
Paweł Grzegorzewicz